Home / Bài Giảng

Bài Giảng

Vác Thập Tự Giá

Ma-thi-ơ 16:13-28 “Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta”. (câu 24) Cụm từ “vác thập tự giá” đôi khi làm cho người mới trở thành Cơ đốc nhân cảm thấy bối rối, vì thế nên tôi sẽ giải thích cụm …

Read More »

Cuộc Phấn Hưng ở Kentucky, USA

Ngày nay Hoa kỳ là một Liên Bang gồm có năm mươi Tiểu Bang. Trước 1796, Bang Kentucky chưa gia nhập Liên Bang, dù ở dưới luật pháp Liên Bang. Điều trở ngại là không có chính quyền để thi hành luật pháp. Thừa cơ hội này nhiều thành phần …

Read More »

LOVE YOUR ENEMIES

LOVE YOUR ENEMIES INTRODUCTION 1. One of the more challenging commands given by Jesus is to love your enemies… a. Given in His sermon on the mount – Mt 5:43-44 b. Again in His sermon on the plain – Lk 6:27-28,35 2. Yet when taken to heart and applied properly, …

Read More »

XÂY DỰNG NHÀ CHÚA

I/ NHẬP ĐỀ: Việc phục hồi Giê-ru-sa-lem và tái thiết đền thờ trong thời tiên tri Xa-cha-ri (từ năm 520-518 trước Công Nguyên) để lại cho chúng ta những bài học lịch sử quí báu về việc xây dựng nhà Chúa hiện nay. Nghiên cứu đoạn Kinh Thánh sau đây …

Read More »