Thờ phượng Đức Chúa Trời, yêu thương và phục vụ trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh

Worshipping God, loving and serving in the name of Jesus Christ through the Holy Spirit.Người Việt Thờ Trời

Sunday Worship Service

Sunday School: 9:45am-10:45 am

English Worship: 10:45am-11am, Youth Bible Study & Fellowship: 11am-12:30pm

Vietnamese Worship : 11:00am – 12:30 pm

Fellowship Lunch : 12:30 pm

Prayer : 1:30pmThursday Bible Study

Time: 9-10pm

Phone: (563) 999-1108, Access Code: 155191#